مرا بردند دریا

پیش ماهی‌ها رها کردند

مرا

از چشم‌های‌ی آبی‌ات
دریا جدا کردند

 

زمانی

ناخداشان بودم و

امّا نفهمیدند

مرا بردند
در هفت‌آسمان
آنجا خدا کردند

 

برادرهای‌ی بی‌دینم

برادرهای‌ی دیندارم

مرا انداختند در چاه و با گریه
صدا کردند

 

همان‌هایی که
تا دیروز
با من زندگی کردند
نشستند و برای مردنم
هر شب دعا کردند

 

*
مرا که سا‌ل‌ها

از عشق می‌گفتم
چه پیشآمد

ببین!

با شوق بی‌حـّدِ غزل‌هایم چه‌ها کردند
از توریسم تا تروریسم/ چاپ سوم

مرحوم سید احمد حسینی

نشر نیماژ


منبع : سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : مرحوم سید احمد حسینی/ چسبی به نام زخم غزل متن |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم منبع : |نشستند و برای مردنم هر شب دعا کردند/ از توریسم تا تروریسم
برچسب ها : برای مردنم